Prevenció de Riscos Laborals

Prevenció de Riscos Laborals

  • Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals de 30 hores, 50 hores, Recurs Preventiu, Conducció de maquinària, Carretons elevadors, Dumper, Manipulació de maquinària, Treballs en alçada, Pont grua, Plataforma mòbil, Manipulació manual de càrregues, Pantalles de visualització “PVD”,…
  • Formació per a Tècnics/ques en PRL: Auditoria de Prevenció de Riscos, Gestió de la prevenció: Oshas 18001, Investigació d’accidents, Actualització de la normativa PRL de cada any, Riscos específics de cada sector o àrea d’activitat: Riscos físics, químics i biològics, Riscos elèctrics, Riscos ergonòmics, Riscos psicosocials, Adequació maquinària a la normativa,...
  • Formació per al sector del Metall: Primer cicle: Aula permanent (8h), Segon cicle: Formació específica al lloc de treball (20h), Delegat de Prevenció (70h), Curs Bàsic de PRL per la Construcció (60h),…
  • Primers Auxilis i Emergències: Primers Auxilis, Elaboració del Pla d’Autoprotecció, Equips d’Alarma i Evacuació, Equips de Primera Intervenció: E.P.I., Equips de Segona Intervenció: E.S.I.,...

 

 

 

    • formacio