Calendario de Eventos

CURS SUPERIOR D’ESPECIALITZACIÓ EN DRET LABORAL (SUBVENCIONAT)
Martes, 23. Octubre 2018, 16:00
A Jueves, 29. Noviembre 2018
Visitas : 728

CURS SUPERIOR D'ESPECIALITZACIÓ EN DRET LABORAL

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballador/es (en règim general i autònoms/es). No resta del crèdit d'empresa.

Calendari: Dies 23-25-30 d’octubre; 6-8-13-15-20-22-27 i 29 de novembre

Horari: De 16 a 20 hores

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

 

Continguts:

CONTRACTACIÓ LABORAL

- Introducció: Ordenament Jurídic Laboral.

- Característiques del Contracte de Treball.

- Les fonts del dret laboral, la forma del contracte de treball.

- Modalitats contractuals.

- Nou contracte indefinit per emprenedors. La desaparició del contracte de Foment de la contractació indefinida.

- Contractes formatius.

- Contractació de durada determinada.

- Successió de contractes (concatenació).

- La incidència de les darreres reformes a la contractació:

- Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

- Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

- Reial decret Llei 16/2013 de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupació dels treballadors.

- Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge.

- Reial decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida.

- Casos pràctics i jurisprudència.

SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

Concepte de Suspensió del contracte. Efectes generals.

Procediment per la suspensió de contractes. Estudi de les diferents causes de suspensió.

- Mutu acord entre les parts. - Causes consignades vàlidament en el contracte. - Incapacitat Temporal. - Maternitat. - Paternitat. - Risc durant l'Embaràs/Lactància. - Exercici de càrrec públic representatiu. - Privació de llibertat del treballador mentre no existeixi sentència condemnatòria. - Exercici del dret de vaga i tancament legal de l'empresa. - Excedències.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

- Les causes d’extinció.

   - Extinció per mutu acord. La quitança i el seu valor alliberador.

   - Extinció per voluntat del treballador.

   - Extinció per Modificacions substancials i mobilitat geogràfica.

   - Extinció per causes que afecten a l’empresari (mort, incapacitat i jubilació).

   - Extinció per incapacitat permanent del treballador.

   - Extinció per incompliment empresarial. Referència a l'assetjament.

   - Extinció per causes objectives.

     - Causes.

     - Requisits formals i mitjans d’impugnació.

   - Causes i procediment. El deure negociar.

   - L'acomiadament col·lectiu a les empreses concursades.

   - Acomiadaments i altres mesures disciplinaries.

       - Causes.

     - Requisits de forma. El contingut de la comunicació.

     - L'actuació contra els representants dels treballadors.

- Règim actual dels salaris de tramitació.

- La responsabilitat de l'Estat.

- Breu referència a l'extinció del contracte de treballador Autònom econòmicament depenent.

EXPEDIENTES DE REGULACIÓ D’ OCUPACIÓ. (ERO)

-Normativa d'aplicació.

   - Estudi del RD 1483/2012, de 29 d'octubre. Ordre ESS/982/2013, de 20 de maig.

-Procediment d'acomiadament col.lectiu.

   -Causes justificadores de l'acomiadament col.lectiu.

   - La causa econòmica després de la reforma laboral. "La raonabilitat de la mesura extintiva".

-Documentació El període de consultes. El deure de bona fe en la negociació.

   - Grup d'Empreses (laborals vs mercantils).

   - L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

   - Competències de l'autoritat laboral.

   - Impugnació judicial de l'acomiadament col.lectiu.

-Procediment de suspensió temporal de contractes de treball i de reducció de jornada.

   - Bonificacions de les quotes empresarials a la Seguretat Social.

   - Reposició del dret a la prestació per desocupació.

-Estudi jurisprudencial en matèria de ET després de la reforma laboral.

-Casos pràctics.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

- Estructura de la negociació col·lectiva: convenis d’àmbit estatal, autonòmic, provincial...

- La representació institucional: l’Acord Estratègic, l’AIC i l’AENC (“Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014):

   - L’origen de la nova clàusula de revisió salarial no vinculats a l’IPC real.

   - Què passa amb l'IPC previst?

- Els convenis col·lectius estatutaris:

   - Valor normatiu i eficàcia personal.

   - Contingut de la negociació: elements essencials

   - El REGCON: Consulta pública, registre i dipòsit de Convenis i acords col•lectius de treball.

- Novetats de la Reforma laboral 2012:

   - Les clàusules d’inaplicació (“descuelgue”) dels convenis.

   - La concurrència de convenis: un límit a la negociació.

   - La “prioritat aplicativa” dels convenis d’empresa.

   - La vigència dels convenis: la “ultraactivitat”

- Eines de modificació de l’ambit d’un conveni: L’adhesió i extensió del convenis

- La legitimació per negociar un Conveni: els problemes de la legitimació plena.

- Registre i publicació dels convenis col·lectius.

   - El REGCON: Consulta pública, registre i dipòsit de Convenis i acords col·lectius de treball.

   - Models d’actes de constitució de la mesa negociadora, de desenvolupament i de finalització.

   - Els tràmits telemàtics: la documentació presentar

- Les Comissions paritàries: Aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.

- Impugnació dels convenis col·lectius.

- La negociació a l’àmbit de l’empresa: la resolució dels conflictes al TLC.

NOVETATS LABORALS

Anàlisi de les principals novetats laborals aparegudes en el primer semestre de l ‘exercici.

PROCEDIMENT LABORAL

- Actuacions davant del Jutjat prèvies a la demanda:

   -Demanda en procés ordinari: Elements necessaris, altressí subsanació de defectes.

-Demandes en procediments especials.

-Demandes en matèria de Seguretat Social.

- Conciliació i compareixença de les parts:

   -Conciliació administrativa i judicial.

   -Incompareixença de les parts: efectes de la incompareixença de l'actor. Danys i perjudicis.

- Judici:

   -Fase d’al·legacions.

-Contestació, excepcions i reconvenció.

-Proves: pràctica en judici. Anunciats d'inadmissió.

-Conclusions i constància en acta de protestes a efectes del recurs de suplicació.

- Procediments especials:

   -Acomiadaments.

   -Acomiadaments objectius: singular i col·lectiu.

   -Vacances. Classificació Professional. Modificació substancial de condicions de treball.

   -Conflictes col·lectius.

   -Tutela de drets fonamentals i llibertats públiques.

- Sentències:

   -Correcció d'errades i aclaració de sentències.

   -Complementació de sentències.

   -Incident de nul·litat d'actuacions (últimes modificacions legals i de jurisprudència del Tribunal Constitucional).

- Recursos extraordinaris:

   -Recurs de Suplicació.

-Recurs de Revisió.

-Recurs davant el Tribunal Constitucional.

JORNADA I HORARIS

- Temps de treball: Jornada, horari, treball nocturn, permisos.

- Modificacions del contracte de treball: Mobilitat geogràfica, mobilitat funcional i condicions substancials .

-Mesures de conciliació familiar.

- Aspectes pràctics-jurídics.

REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS

- Representació i participació dels treballadors en l'empresa.

   - Delegats de personal./ Comitès d'empresa.

   - Mandat.

   - Competències i funcions.

   - Garanties.

   - Procediment electoral.

   - La representació Sindical.

     - Seccions Sindicals.

     - Delegats Sindicals.

   - El dret de reunió.

- Vaga i conflictes col·lectius.

   - Vaga.

     - Regulació i procediment.

     - Efectes: Descomptes en nòmina i situació en Seguretat Social.

     - Límits: Serveis Mínims. Vagues il·legals i Abusives. Arbitratge obligatori.

   - Tancament Patronal.

   - Conflictes Col·lectius..

- Procediment no jurisdiccionals de Solució de Conflictes.

     - Procediment Administratiu.

Inscripció: clica aquí

Duració : 44 h

Modalitat : Presencial

Localización Terrassa

Próximos cursos

   
HABILITATS DE COMUNICACIÓ PER PARLAR EN PÚBLIC (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Mar 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 06 Mar 2019
HORA: 09:30AM
LLOC:
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 11 Mar 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
EXCEL PER A USUARIS AMB NIVELL MIG-AVANÇAT
DIA: 13 Mar 2019
HORA: 03:30PM
LLOC: Terrassa
“CONTENCIÓ VERBAL” Com a eina de gestió de conductes conflictives
DIA: 26 Mar 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CONTRACTACIÓ LABORAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 Mar 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
COMPTABILITAT BÀSICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 02 Abr 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
CUINA PER A CELÍACS (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Abr 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
TAPES, CANAPÈS I PINTXOS (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
SUMILLERIA I MARIDATGE (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
POSTRES DE RESTAURANT (SUBVENCIONAT)
DIA: 06 May 2019
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
CUINA VEGANA (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 May 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA (SUBVENCIONAT)
DIA: 28 May 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa