Calendario de Eventos

ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL (SUBVENCIONAT)
Miercoles, 6. Marzo 2019, 09:30
A Miercoles, 22. Mayo 2019
Visitas : 453

ESPECIALITZACIÓ EN TRIBUTACIÓ I ASSESSORAMENT FISCAL

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballador/es (no resta del crèdit d'empresa).

Calendari: Del 6 de març al 22 de maig

Horari: Dimecres de  9:30 a 13:30h

Adreça: C. Ausiàs Marc, 9 - 08224 Terrassa

 

Continguts:

1.- Fiscalitat IRPF Conceptes generals .

- Naturalesa i àmbit d'aplicació.

- Fet imposable.

- Subjecte passiu.

- Exempcions.

- Període impositiu i meritació de l'impost.

- Esquema liquidatiu. Renda del període impositiu.

- Components de la base imposable.

- Rendiments del treball.

- Rendiments del capital immobiliari/ mobiliari.

- Rendiments d'activitats econòmiques.

- Guanys i pèrdues patrimonials.

- Retencions i ingressos a compte.

- Pagaments fraccionats.

- Part general i part especial de la renda. Determinació de la quota.

- Determinació de la base imposable.

- Base liquidable.

- Quota íntegra.

- Deduccions.

- Gestió de l'impost.

2.- Anàlisi de balanços en l'empresa per a la presa de decisions

- Anàlisi global de l’empresa:

- Recollida d’informació: Anàlisi qualitatiu/quantitatiu.

- Aplicació d’un model d’anàlisi: DAFO.

- Pla d’acció.

- Anàlisi Quantitativa: Estats financers.

- Matèria Primera: Els comptes anuals.

- El balanç.

- El compte de resultats.

- Estat de canvis en el patrimoni net (*ECPN).

- El cash flow o el flux d’efectiu (EFE.)

- Memòria.

- Informe de gestió/Informe d’auditoria.

- Anàlisi del balanç.

- Quines preguntes fem en analitzar un balanç.

- Anàlisi vertical/ horitzontal del balanç.

- Anàlisi de la liquiditat, el deute i la solvència.

- Anàlisi de gestió de cobrament, pagament i la morositat.

- Anàlisi de la rendibilitat dels actius.

- Anàlisi del fons de maniobra.

- Anàlisi del compte de resultats.

- Anàlisi vertical/horitzontal.

- Ràtios addicionals interessants.

- Anàlisi de rendibilitat.

- Càlcul del cash flow o l’estat de fluxos d’efectiu.

- Quan no és obligatori (per a l’empresa analitzada).

3.- Fiscalitat Impost de Societats

- Normativa tributària, naturalesa jurídica i característiques. Fet imposable. Àmbit d'aplicació temporal i espacial. Subjectes passius.

- Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Ingressos

-Determinació del Benefici comptable Compte de pèrdues i guanys. Despeses

- Liquidació de l'impost. Correccions al resultat comptable.

- Els ajustos fiscals o extra comptables (I).

- Els ajustos fiscals o extra comptables (II).

- Liquidació de l'impost.

- Base imposable.

- Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

- Tipus de gravamen. Quota íntegra.

- Liquidació de l'impost. Quota líquida.

- Bonificacions i deduccions fiscals (I)

- Quota diferencial. Pagaments fraccionats. Gestió del tribut.

- Novetats normatives.

- Novetats en el model de declaració.

- Aspectes més rellevants i conflictius en l'emplenament del model 200 (especial esment a les operacions vinculades.

4.- La Memòria en els comptes anuals

- Activitat de l'empresa.

- Bases de presentació dels comptes anuals.

- Aplicació de resultats.

- Normes de registre i valoració.

- Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries.

- Actius financers.

- Passius financers.

- Fons propis.

- Situació fiscal.

- Ingressos i despeses

- Subvencions, donacions i llegats.

- Operacions amb parts vinculades.

- Altra informació.

 

Inscripció: clica aquí

Duració : 44 h

Modalitat : Presencial

Próximos cursos

   
“CONTENCIÓ VERBAL” Com a eina de gestió de conductes conflictives
DIA: 26 Mar 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OFIMÀTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 26 Mar 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
CONTRACTACIÓ LABORAL (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 Mar 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (SUBVENCIONAT)
DIA: 01 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
COMPTABILITAT BÀSICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 02 Abr 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
CUINA PER A CELÍACS (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Abr 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
INSTRUMENTS LEGALS DE FLEXIBILITAT DEL TEMPS DE TREBALL I DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA
DIA: 08 Abr 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
FISCALITAT DE LLOGUERS I VEHICLES D’EMPRESA
DIA: 10 Abr 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
PRESENTACIÓ DE PRODUCTES I VENDA PER IMPULS (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
TAPES, CANAPÈS I PINTXOS (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
SUMILLERIA I MARIDATGE (SUBVENCIONAT)
DIA: 23 Abr 2019
HORA: 05:30PM
LLOC: Terrassa
OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (SUBVENCIONAT)
DIA: 24 Abr 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
DIA: 24 Abr 2019
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (SUBVENCIONAT)
DIA: 02 May 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
POSTRES DE RESTAURANT (SUBVENCIONAT)
DIA: 06 May 2019
HORA: 04:30PM
LLOC: Terrassa
EL COS NO ENGANYA. CURS DE COMUNICACIÓ NO VERBAL
DIA: 07 May 2019
HORA: 09:30AM
LLOC: Terrassa
NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL NIVELL AVANÇAT (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 May 2019
HORA: 04:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA VEGANA (SUBVENCIONAT)
DIA: 15 May 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 27 May 2019
HORA: 03:00PM
LLOC: Terrassa
CUINA (SUBVENCIONAT)
DIA: 28 May 2019
HORA: 05:00PM
LLOC: Terrassa
EINES PER A LA MEDIACIÓ (SUBVENCIONAT)
DIA: 03 Jun 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 09:00AM
LLOC:
PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (SUBVENCIONAT)
DIA: 04 Jun 2019
HORA: 03:00PM
LLOC:
FINANCES PER NO FINANCERS (SUBVENCIONAT)
DIA: 13 Jun 2019
HORA: 04:00PM
LLOC:
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE (SUBVENCIONAT)
DIA: 08 Jul 2019
HORA: 09:00AM
LLOC: Terrassa